Audio Highlights

 • Triple Gem Refuge
  .
  Five Precepts
  .
  Bojjhanga Suthraya
  .
  Kaayena Vaacha
  .
  Resitataion
  .
  Rathana Suthraya
  .
  Mangala Suthraya
  .
  Karaneeya Meththa Suthraya
  .
  Dhammachakka Suthraya
  .
  SathipattanaSuthraya
  .
  Transfer of Merit
  .
  Conclusion
  .